top of page

KRONOBY ENERGIANDELSLAG

LOKALPRODUCERAD ENERGI FRÅN NÄRREGIONEN

VERKSAMHET

SegerMarketing-Bioenergi-Kronoby-13.jpg

Verksamhet

Vi producerar värme i Terjärv, Nedervetil och Kronoby. 

Produktionen sker på 3 värmecentraler och i reserv står 4 värmecentraler som är servade och klar att starta vid behov.

Värmeproduktionen 2018 var 12 957 MWh. Till kund var försäljning 11 866 MWh. Energianvändning fördelades på 9 670 MWh träbaserade bränslen, 3 068 MWh torv och 219 MWh olja.

Kulvert finns sammanlagt 6 120 m fördelade på tre orter. Sammanlagt 66 fastigheter är anslutna till fjärrvärme.

Sedan 2013 har våra anläggningar i Kronoby och Terjärv anslutits till fjärrstyrning via mobilplattor. Dejouren har direkt kontakt till värmecentral var än han befinner sig. Det finns också reservdejour ifall inte dejouren svarar vid alarm.

producerad energi.JPG

Anslutningsavgift och energipris

 

Kronoby Energiandelslag följer allmänna modeller när det gäller anslutningsavgift

Anslutningsavgift är för tillfället återbetalningsbar och innehåller därför ingen mervärdighetsskatt.

Läs mera:

DSC_1388.jpg

Virkesanskaffning

Andelslaget har sedan 2011 köpt energivirke via PK Bioenergi Ab. Bolaget ägs till lika mellan Kronoby Energiandelslaf och Pederöre Värme Ab. PK Bioenergi är ett anskaffningsbolag som handhar virkesinköp och förmedling av energivirke till våra värmeanläggningar.

PK Bioenergi köper in virke till terminal i Kållby till största delen via kontrakt med Skogsvårdsföreningen Österbotten, L & T Biowatti och OTSO.

PK Bioenergi köper också in virke direkt av skogsägare. Första prioritet har medlemmar i Kronoby Energiandelslag och Pedersöre kommun.

Ansvarig för virkesanskaffning: Stefan Högnabba tel 040 7541903

pkbioenergi.com

SERVICES

FÖRETAGET

Kronoby kommun har allt sedan början av 80-talet använt flis som energiråvara för uppvärmning av kommunens fastigheter. På grund av att den värmeanläggning som finns vid Centralskolan börjar bli gammal utsågs en arbetsgrupp inom kommunen för att utreda möjligheterna till nyanskaffning.

Vid möte 25.01.1999 med skogsägarrepre-sentanter och kommunrepresentanter beslöts att man strävar att bilda ett energiandelslag för att överta flisverksamheten. Infomöten ordnades i alla kommundelar 16-18.02.1999. Vid samtliga möten presenterades andelslagets tänkta verksamhet. Förslaget bemöttes med positiv respons. Kronoby Energiandelslag grundades.

Onsdagen den 24 februari vid Maggis Grillkafe stiftades Kronoby Energiandelslag.

 

Stiftande med-lemmar är Bengt Lövsund,Hans-Erik Lindgren,Stefan Högnabba, Gustav Lindgren,Ossian Wassborg, Bengt-Johan Skullbacka och Kaj Rudström. Till andelslagets första styrelse utsågs: Bengt Lövsund ordf.,Stefan Högnabba vice ordf. och till styrelsemedlemmar Gustav Lindgren,Stefan Vikman, Bengt-Johan Skullbacka, Kenneth Björkfors och Gösta Svenfelt.

Vår verksamhet

1999 byggdes vår första värmecentral invid Kronoby högsatdium. Anergiandelslaget var redan vid starten beredd på nytänkande och valde värmecentral med inbyggd torkanläggning.

2003 byggde vi vår andra anläggning vid Klockarbacken Nedervetil. En mindre men fullständig anläggning med reservvärme via oljeeldning. Nedervetil fick också ett litet fjärrvärmenät vilket var ny för andelslagets verksanhet.

2006 byggde vi vår tredje anläggning invid Kronoby å i Tertjärv centrum. Andelslaget övertog den år 1996 byggda fliscentralen och kopplade in ett tjugotal fastigheter till fjärrvärme. Från att tidigare i huvudsak ha kommunen som värmekund fick vi nu övriga privata värmekunder. Helhets-ansvar för värmeleveranser var ett faktum.

2009 ändrades verksamheten i Kronoby centrum så att nya kunder anslöts till det nybyggda kulvertnätet. Kommunens gamla reservoljeanläggning övergick i Andelslagets ägo. Oljeanlägg-ningen fick nya oljepannor och de gamla oljetankarna byttes ut mot nya. På samma gång anlades en reservoljeanläggning vid Kronoby Pensionärhems nybyggnad Herberts Hus. Anläggningen säkerställer värmetillgång vid störningar i kulvertnätet. Andelslaget har nu också i Kronoby ett helhetsansvar för värmeleveranser mot alla kunder.

2011 gjordes förberedande kulvertdragningar när den nya läkarmotagningen i Kronoby byggdes. Sammarbete mellan kommunen och andelslaget har alltid fungerat bra och man har gemensamt arbetat för logiskt praktiska lösningar när byggarbeten genomförs.

2012 byggdes den fjärde anläggningen vid Spårgränd i Kronoby. Anläggningen ersätter den första anläggningen som nu blivit för liten. Denna anläggning är mera rubust än tidigare anläggningar och klarar av nästan alla tänkbara energiråvaror. Ny kulvert byggdes och nya kunder anslöts på södra sidan av ån.

2015 kulverttillbyggnad och några värmekunder till i Kronoby

2018-2019 Normal värmeproduktion. Andelslaget söker nya energilösningar och är med i projekt kring biogas. 

ABOUT

12 957

3

6100

66

Producerad värme MWh
Värmecentraler
Kulvert
Fastighetskunder
Anslutningsavgift

VÅR VERKSAMHET IDAG

Spårgränd producerade 7 500 MWh

Terjärv producerade 4 350 MWh

Nedervetil producerade 570 MWh

Sandbacka producerade 530 MWh, som är kommunens anläggning

Under året har vi använt träflis, spån, bark, övrigt träbaserat energiråmaterial 13 735 m3

Torv har använts vid Spårgränd 3 065 m3

Oljeförbrukning vid alla tre centraler 21 950 liter

(diagrambild råvaror)

Anslutningsavgift och energipris:

Kronoby Energiandelslag följer allmänna modeller när det gäller anslutningsavgift

Anslutningsavgift är för tillfället återbetalningsbar och innehåller därför ingen mervärdighetsskatt.

Vid beställningsflödesuträkning utgår man från 50 graders temperatursänkning vid fastighet

I anslutningsavgift ingår 15 m kulvertdragning från befintlig kulvert, överskridande del enligt skild prövning.

ANSLUTNINGS-AVGIFT OCH ENERGIPRIS:

Kronoby Energiandelslag följer allmänna modeller när det gäller anslutningsavgift.

Anslutningsavgift är för tillfället återbetalningsbar och innehåller därför ingen mervärdighetsskatt.

Vid beställningsflödesuträkning utgår man från 50 graders temperatursänkning vid fastighet.

I anslutningsavgift ingår 15 m kulvertdragning från befintlig kulvert, överskridande del enligt skild prövning.

Beställningsflöde V (m3/h)                         Anslutningsavgift Aa

0,00-0,50                                                    K+K1 x ( 875 + 4 373 x V )

0,51-1,50                                                    K+K1 x ( 1 093 + 3 936 x V )

1,51-4,00                                                    K+K1 x ( 2 405 + 3 061 x V )

4,01-10,00                                                  K+K1 x ( 5 903 + 2 186 x V )

10,01-                                                         K+K1 x ( 14 649 + 1 312 x V )

 

Egnahemshus Aa =2 300 €

 

Energipris

Energiandelslaget fakturerar ingen grundavgift utan förbrukningen avgör. Pris enligt € / MWh. Alla tre områden har skild pris, kontakta Andelslaget för närmare information.

energivolym.JPG
AKTUELLT

AKTUELLT

KeA höjer säkerheten på värmeleveranser i Terjärv

För att säkerställa tillgång till värme vid eventuella oförväntade störningar bygger KeA en reservvärmecentral invid ishallen i Terjärv. Effekten blir 250 kW och bränslet lättolja. Värmecont monteras i månadsskiftet jan-feb 2022. Utredningar pågår också om det är möjligt att återvinna värmen från ishallens kompressor. Värmen skulle via värmepump matas in i kulvertnätet.

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

Kronoby-energiandelslag-webb.jpg

Kenneth Björkfors, Bengt Lövsund och Stefan Högnabba

Faktura adress

Kronoby Energiandelslag

Småböndersvägen 7

68700 Terjärv

Kontakt

Vd: Stefan Högnabba, 040 7541903, stefan.hognabba@multi.fi

Ordf: Bengt Lövsund, 050 5263608, bengt.lovsund@anvianet.fi

Vice ordf: Kenneth Björkfors, 050 5648813, k.bjorkfors@agrolink.fi

Ansvarsperson för värmeanläggningar:

Stefan Högnabba, 040 7541903

FO nummer: 1529289-4
CONTACT

SAMARBETSPARTNERS

PK Bioenergi AbOy

Pedersöre Värme Ab http://www.pedersorevarme.fi

Vaasan Kuljetuskanavat Oy https://www.kuljetuskanavat.fi/

Apex Automation Oy https://www.apexautomation.fi/

Syk-service Oy (Sykäke) www.syk-service.fi

Info om övriga företag ges via e-post

bottom of page